Olika typer av upphandling

En så kallad upphandling är något som ofta sker när någon form av offentlig verksamhet, som till exempel en myndighet, skola eller vårdinrättning, ska köpa en vara eller tjänst från ett privat företag.Detta kallas då offentlig upphandling. En upphandling kan också förekomma i vissa fall när det gäller privata företag och inom den så kallade försörjningssektorn, det vill säga energi, transporter, vatten samt posttjänster av olika slag.När det kommer till upphandling, vare sig det handlar om offentlig eller privat, så finns det ett antal olika former, som ser ut på lite olika sätt. I princip alla av nedanstående upphandlingsformer förekommer vid offentlig upphandling.Oftast delar man in de olika typerna av upphandling i två olika kategorier utifrån om upphandlingen i frågas storlek ligger över eller under det så kallade tröskelvärdet, det vill säga den totala summan på hela upphandlingen.De typer av upphandling som används då upphandlingen i fråga ligger under tröskelvärdet är förenklad upphandling, urvalsupphandling samt direktupphandling.Vid förenklad upphandling ska upphandlingen annonseras ut i en allmänt tillgänglig databas. Därefter får alla leverantörer inkomma med anbud.Vid en urvalsupphandling har alla leverantörer rätt att få ansöka om att lämna anbud, varvid ett antal leverantörer sedan bjuds in att inkomma med anbud.Vid en direktupphandling behöver inte några skriftliga anbud lämnas in utan en tjänst eller vara köps in direkt. Denna upphandlingsform får endast användas i undantagsfall, till exempel om värdet på ett köp är mycket lågt eller om det råder ett akut behov, det vill säga något måste ske skyndsamt.När värdet på en upphandling ligger över tröskelvärdet används de upphandlingsformer som kallas öppen upphandling, selektiv upphandling samt förhandlad upphandling.Vid en öppen upphandling skall denna utannonseras i EUT/TED, vilket är EU:s officiella tidning. Här har alla leverantörer minst 52 dagar på sig att inkomma med anbud.Selektiv upphandling innebär som namnet anger att endast vissa leverantörer bjuds in att inkomma med anbud. Dock måste alltid upphandlingen annonseras varpå intresserade leverantörer begär att få delta i en anbudstävling. Som leverantör har man 37 dagar på sig att ansöka om att få vara med i tävlingen och därefter 40 dagar på sig att inkomma med anbud. Vid en förhandlad upphandling bjuds minst tre leverantörer in att inkomma med anbud. Till skillnad mot de två ovanstående upphandlingsformerna är det vid förhandlad upphandling tillåtet att förhandla med de olika leverantörerna. Även här gäller att man som leverantör ha 40 dagar på sig att inkomma med anbud.Källa till artikeln är Allego.se.

Tillbaka till toppen