Offentlig upphandling

Som företagare så kan det hända att man har fördelen att handla med den offentliga sektorn. Fördel eftersom detta kan ofta innebära stora förtjänster. Att få ett kontrakt eller en order från offentlig sektor brukar kallas för offentlig upphandling. Men vad betyder detta lite mer konkret?

Definition

Kortfattat så kan man säga att definitionen av offentlig upphandling är de åtgärder som vidtas av en upphandlande enhet för att tilldela ett kontrakt eller skapa ett ramavtal som innefattar varor, tjänster och byggentreprenad. Ramavtal betyder att man har fasta villkor mellan leverantör och mottagare för att fastställa villkor för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. För att offentliga upphandlingar ska fungera på ett effektivt sätt som möjligt så finns en lagreglering som kallas för lagen om offentlig upphandling (LOU), vilken innefattas alla statliga institutioner, kommuner och landsting. LOU kan ses som en plattform för offentliga affärer, sedan gäller det att bygga rätt affär för just dig.

Syfte

Syftet med offentlig upphandling kan man säga bygger på demokratiska värderingar eftersom reglerna är att myndigheterna efter bästa förmåga ska använda de offentliga medlen, alltså skattepengarna på bästa sätt. Detta gör man genom att dra nytta av konkurrensen på den aktuella marknaden för den upphandling som skall göras. Dessutom så syftar det till att säkra den fria konkurrensen mellan aktörer på marknaden och ge alla möjlighet att så att säga ”tävla på lika villkor” i varje upphandling.

Principer

Det finns fem grundläggande principer som gäller för all offentlig upphandling dessa är följande:

  • Principen om icke-diskriminering – Denna princip innebär att det är förbjudet att på något sätt diskriminera leverantörer på grund av nationalitet eller att ge ett lokalt företag företräde utan grund.
  • Principen om likabehandling – Detta innebär att alla leverantörer ska behandlas likvärdigt och ges samma förutsättningar. Alla måste få samma information och vid samma tillfälle.
  • Principen om ömsesidigt erkännande – Detta innebär att intyg och certifikat utfärdat av en myndighet inom EU, skall också gälla i övriga EU/ESS-länder.
  • Proportionalitetsprincipen – Innebär i stora drag att kraven på leverantören ska stå i rimlig proportion till det som skall upphandlas. Kraven i kravspecifikationen skall också ha ett naturligt samband med ovanstående.
  • Principen om transparens –  Upphandlingarna skall i största mån vara transparenta för att skapa öppenhet och ge alla anbudsgivare samma förutsättningar.
Tillbaka till toppen